Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS
Kun. Shane Pezzuti (pamokslas)
 
Šv. Bazilijus Didysis mokė: „Kiekvienas tikintysis šalia savęs turi angelą – globėją ir gynėją, vedantį jį į dangų.“ Tai yra visuotinis Katalikų Bažnyčios mokymas, kad po krikšto kiekvienas tikintysis turi savo Angelą Sargą...
2016 metais į šv. Pijaus X kunigų brolijos seminarijas įstojo 57 nauji seminaristai

Pirmomis spalio mėnesio dienomis Šv. Pijaus X kunigų brolijos seminarijos šiauriniame pusrutulyje pasitiko naujuosius pretendentus į kunigystę. Praėję šešerius metus truksiančią filosofijos, istorijos, kanonų teisės ir teologijos programą, po intensyvaus maldos ir liturgijos gyvenimo, jie, Dievui panorėjus, bus įšventinti į kunigus visai amžinybei.
Švč. Mergelė Marija, Rožančiaus Karalienė
Kun. Edmundas Naujokaitis (pamokslas)
 
Šį pirmąjį spalio sekmadienį švenčiame Švč. Mergelės Marijos Rožančinės, arba Rožančiaus Karalienės išorinę iškilmę. Ši šventė kilo ne iš pamaldžių minčių, bet iš realių kovų, iš gyvenimo vargų, galima sakyti, iš pačios Bažnyčios istorijos. Tokia yra rožančiaus istorija ir tokia šios maldos intencija: ne tik užimti mintis, ne tik duoti medžiagos apmąstymams, bet ir paveikti pavienių krikščionių ir visos Bažnyčios gyvenimą.


Ar pasauliečiai turi puoselėti tylą?

...Visi didieji šventieji, mistikai ir dvasiniai vadovai pataria tylą kaip patikimą kelią į šventumą... Tačiau kaip pasauliečiui, turinčiam darbą ir gal net šeimą, įmanoma puoselėti tylos dorybę?

Su didžiuliu nerimu: mes kaltiname popiežių Pranciškų
Michael Matt, Christopher Ferrara, John Vennari


 
Šv. Pijaus X brolija skelbia šį trijų labai įtakingų Amerikos tradicinių katalikų žurnalistų laišką, nes tai yra labai gera daugelio doktrininių ir moralinių pop. Pranciškaus pontifikato problemų santrauka. Brolija nebūtinai sutinka su visomis šiame laiške ir klaidų sąraše išdėstytomis autorių mintimis. Tačiau čia nurodyti pop. Pranciškaus žodžiai ir veiksmai yra istoriškai pagrįsti ir gali būti nesunkiai patikrinami.Katalikiški balsavimo principai
 
Ar katalikas yra moraliai įpareigotas balsuoti?
Ar jis gali balsuoti už kandidatą, remiantį krikščioniškai moralei priešingus įstatymus?

"Asmeninio ryšio su Jėzumi" problema
Dr. Jay Boyd
 
…pakrikštytas bei Sutvirtinimo sakramentą priėmęs katalikas, dažnai einantis išpažinties ir priimantis Šv. Komuniją Bažnyčios nustatytu būdu, tikrai palaiko „asmeninį ryšį“ su Jėzumi – nesvarbu, ar jis vartoja šią frazę, ar ne...

Humanistinis pacifizmas. Nūdienos katalikų argumentų prieš karą kritika
Kun. Juan Carlos Iscara
 
Šiandien, kuomet karinės kai kurių šalių išlaidos yra tokios didelės, o grėsmė mūsų civilizacijai tokia akivaizdi, pasauliui reikalingas moralinis vadovavimas, kurio galėtų imtis Bažnyčia. Nedėti jokių pastangų šiuo kritiniu metu, pakeisti juridinį teisingo karo principų pritaikymą mandagiais ir dievobaimingais teiginiais, smerkti karinius veiksmus nepasiūlant realių alternatyvių priemonių teisingumui ir taikai užtikrinti – visa tai būtų rimtas Bažnyčios misijos moderniajame pasaulyje paneigimas.Kunigystės krizė Marijos apreiškimų šviesoje
Kun. Daniel Couture
 
Švč. Mergelė Marija perdavė keletą pranašysčių, skelbiančių apie visą Bažnyčią paveiksiančią baisią kunigystės krizę, kuri bus įveikta atgaivinus kunigiškąjį idealą.


John Vennari
 
Dėl popiežiaus Pranciškaus naujosios komisijos, svarstančios „diakonių“ institucijos įvedimo Bažnyčioje klausimus
KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis