Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
2. Ryto maldos Spausdinti El. paštas
2007 04 30

ŠEIMOS RYTO MALDA

 

Labai gražu kasdien ar bent šventadieniais šeimoje melstis visiems drauge. Bendrajai maldai paprastai vadovauja tėvas, bet jį gali pavaduoti motina ar kuris iš vaikų.
Rytą kreipiamės į Viešpatį, prašydami palaimos naujai dienai.

 

„Vardan Dievo Tėvo“; „Tėve mūsų“; „Sveika, Marija“; „Garbė Dievui Tėvui“; „Tikiu Dievą Tėvą“.

Mūsų veiksmus, Viešpatie, savo įkvėpimu pradėk ir savo pagalba lydėk, kad Tu būtum kiekvieno mūsų sumanymo ir darbo pradžia ir pabaiga. Amen.

Viešpatie Dieve, per švenčiausiąją Tavo Sūnaus Širdį ir jo skaisčiausios Motinos rankas aukoju Tau save ir visa, ką tik šiandien mąstysiu, kalbėsiu, darysiu ar kentėsiu, – Tavo garbei, sielų išganymui, Tėvynės, jos žmonių ir savo labui. Aukoju Tau visa, ką turiu – kūną ir sielą, jėgas ir darbą, pasiryžimus ir pastangas. Palaimink juos, kad nieko neliktų, kas nebūtų įkvėpta Tavo meilės ir netarnautų Tavo garbei. Stiprink mano jėgas, kad išvengčiau blogio, gyvenčiau kilniais nusiteikimais, nieko nepapiktinčiau ir visa daryčiau ta mintimi, kuria gyveno ir dirbo žemėje Tavo Sūnus Jėzus Kristus. Amen.

Tėvo visagalybe, gelbėk mane iš silpnumo; Sūnaus išmintie, valdyk visas mano mintis, žodžius ir darbus; Šventosios Dvasios meile, būk visų mano darbų pradžia ir pabaiga. Viešpatie, išlaisvink mano širdį iš įtarumo, nepasitikėjimo ir neapykantos – iš visko, kas mažina mano meilę Tau ir žmonėms. Viešpatie, padėk man paklusti vyresniesiems, globoti jaunesniuosius, išmintingai patarti draugams ir atleisti priešams. Viešpatie, tvarkyk mane savo išmintimi, tvardyk teisingumu, guosk gerumu, saugok savo galybe. Amen.

Šventoji šviesos Dvasia, apšviesk mane! Šventumo Dvasia, pašvęsk mane! Tiesos Dvasia, vesk mane! Meilės Dvasia, uždek mano širdį Dievo meile!

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; vienybę, kur yra skilimas; tikėjimą, kur kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja klaida; viltį, kur braunasi nusiminimas; džiaugsmą, kur slegia liūdesys; šviesą, kur užgulusios tamsybės. – Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas; kitus suprasti, o ne pats būti suprastas; kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, nes kas duoda – gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen. (Šv. Pranciškus Asyžietis)

Mano Valdove ir Motina Marija, Tau save atiduodu. Tau pavedu šiandien savo akis, ausis, lūpas ir širdį – visą save. Dėl to prašau Tave, geroji Motina, saugoti ir ginti mane kaip savo nuosavybę. Amen.

Angele sarge, šventasis mano globėjau ir visos dangaus dvasios, saugokite mane šiandieną ir ginkite nuo visokio blogio. Amen.
 

KITA RYTO MALDA

 

Vos pabudę, persižegnokime:

+ Vardan Dievo Tėvo...

 

Atsikėlę stokime Dievo akivaizdon ir jį pagarbinkime:

Švenčiausioji ir didingiausioji Trejybe, vienas Dieve trijuose Asmenyse, aš tikiu, kad Tu dabar esi čia. Aš garbinu Tave su giliausiu nusižeminimu ir iš visos širdies šlovinu aukščiausią Tavo didybę.

 

Tikėjimo, vilties ir meilės aktai:

Mano Dieve, aš tvirtai tikiu visomis tiesomis, kurias Tu apreiškei ir kurių mus mokai per savo Bažnyčią, kadangi Tu negali nei pats klysti, nei mūsų klaidinti.

Mano Dieve, aš viliuosi, tvirtai pasitikėdamas, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų Tu duosi man savo malonę šiame pasaulyje ir, jeigu laikysiuosi Tavo įsakymų, – amžinąją laimę kitame, nes Tu tai pažadėjai, o savo pažadų laikaisi.

Mano Dieve, aš Tave myliu visa širdimi, labiau už viską, nes Tu esi be galo geras, be galo vertas meilės, ir dėl Tavo meilės myliu savo artimą kaip save patį.

 

Padėkokime Dievui už jo malones ir pasiaukokime jam:

Mano Dieve, nuolankiai dėkoju Tau už visas malones, kurias man iki šiol suteikei. Dėl Tavo gerumo sulaukiau ir šios dienos, todėl noriu ją skirti vien tik Tavo tarnybai. Aukoju Tau visas šios dienos mintis, visus žodžius, darbus ir vargus. Palaimink juos, Viešpatie, kad neliktų nieko, kas nebūtų įkvėpta Tavo meilės ir netarnautų didesnei Tavo garbei.

 

Pasiryžkime vengti nuodėmių ir praktikuoti dorybes:

Mieliausias Jėzau, dieviškasis tobulumo, kurio mes turime siekti, pavyzdy, aš stengsiuosi, kiek tik galėdamas, pasidaryti panašus į Tave: būti švelnus, kuklus, paklusnus, skaistus, uolus, kantrus, gailestingas ir nuolankus kaip Tu. Aš labai stengsiuosi, kad šiandien nenupulčiau, kad nepadaryčiau tų nusižengimų, kuriuos taip dažnai darau, ir nuoširdžiai sieksiu pasitaisyti.

 

Prašykime Dievo mums reikalingų malonių:

Mano Dieve, Tu žinai mano silpnumą. Be Tavo malonės pagalbos aš nieko negaliu. Neatsisakyk man jos suteikti, o mano Dieve, atsižvelk į tai, ko man reikia. Duok man pakankamai jėgų, kad išvengčiau viso to blogio, kurį Tu draudi, kad daryčiau visą tą gėrį, kurio Tu iš manęs lauki, ir kad kantriai pakelčiau visus vargus, kuriuos Tu panorėsi man siųsti.

 

Sukalbėkime tris „Sveika, Marija“.

(Šv. Alfonsas Liguoris (†1787) ir kiti šventieji dažnai ragindavo kalbėti tris „Sveika, Marija“ kiekvieną rytą ir vakarą, taip pašvenčiant dieną Marijos globai. Kas laikysis šio įpročio, tas nuolat išliks malonės būklėje, gaus stiprybės kovoti prieš netyrumą bei kitas ydas ir ištvers malonėje iki mirties, moko šv. Alfonsas.)

 

Šaukimės Švč. Mergelės, šv. Juozapo, Angelo Sargo ir savo šventojo Globėjo:

Švenčiausioji Mergele, Dievo Motina, mano Motina ir Globėja, aš pasivedu Tavo globai ir visiškai pasikliauju Tavo gailestingumu. Būk, o gerumo Motina, mano prieglobstis varguose, mano paguoda kančiose ir mano užtarėja pas savo brangųjį Sūnų šiandien, visas mano gyvenimo dienas ir ypač mano mirties valandą.

Švenčiausiasis patriarche, šventasis Juozapai, dėl to meilaus rūpestingumo, su kuriuo tu šiame pasaulyje globojai Jėzų ir Mariją, teikis rūpintis mūsų gyvenimu iki paskutinio atodūsio.

Dangaus Angele, mano ištikimas ir gailestingas vadove, padėk man būti tokiu klusniu tavo įkvėpimams ir taip pakreipti savo žingsnius, kad niekada neišklysčiau iš Dievo įsakymų kelio.

Šventasis Globėjau, kurio vardą aš turiu garbę nešioti, globoki mane, melskis už mane, kad kaip ir tu galėčiau tarnauti Dievui žemėje ir su tavimi Jį amžinai šlovinti danguje. Amen.

 

BREVIJORIAUS RYTO MALDA (Iš Primos)

 

Dómine Deus omnípotens, qui ad princípium huius diéi nos perveníre fecísti: tua nos hódie salva virtúte; ut in hac die ad nullum declinémus peccátum, sed semper ad tuam iustítiam faciéndam nostra procédant elóquia, dirigántur cogitatiónes et ópera.

Dirígere et sanctificáre, régere et gubernáre dignáre, Dómine Deus, Rex cæli et terræ, hódie corda et córpora nostra, sensus, sermónes et actus nostros in lege tua, et in opéribus mandatórum tuórum: ut hic, et in ætérnum, te auxiliánte, salvi et líberi esse mereámur, Salvátor mundi: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.

Visagali Viešpatie Dieve, kuris mums leidai sulaukti šios dienos pradžios, gelbėk mus šiandien savo galybe, kad šią dieną nepalinktume į jokią nuodėmę, bet kad Tavo teisumo vykdymui visados būtų skirtos mūsų kalbos, būtų nukreiptos mintys ir darbai.

Teikis nukreipti ir pašventinti, valdyti ir vesti, Viešpatie Dieve, dangaus ir žemės Karaliau, šiandien mūsų širdis ir kūnus, mūsų jusles, kalbas ir darbus pagal Tavo įstatymą Tavųjų įsakymų vykdymui, kad čia ir amžinybėje, Tau padedant, pelnytume būti saugūs ir laisvi, pasaulio Išganytojau, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

ŠV. EDMUNDO KENTERBERIEČIO RYTO MALDA

 

Į Tavo rankas, Viešpatie, ir į Tavo šventųjų angelų rankas aš šiandien patikiu ir atiduodu savo sielą, savo gimines, savo geradarius, savo draugus ir priešus ir visą katalikų liaudį. Apsaugok mus, Viešpatie, šią dieną dėl Švenčiausiosios Mergelės Marijos bei visų Tavo šventųjų nuopelnų ir užtarimo, nuo visų ydingų ir neramių geismų, nuo visų nuodėmių ir velnio gundymų, nuo staigios ir netikėtos mirties bei pragaro kančių. Apšviesk mano širdį Tavo Šventosios Dvasios šviesa, suteik, kad visuomet būčiau paklusnus Tavo įsakymams, neleisk man atsiskirti nuo Tavęs, o Dieve, kuris gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu ir ta Šventąja Dvasia per amžių amžius. Amen.

 

TRUMPA RYTO MALDA

 

Garbinu Tave, mano Dieve, ir myliu Tave iš visos širdies. Dėkoju Tau, kad mane sutvėrei, padarei mane krikščioniu ir išlaikei mane šią naktį. Aukoju Tau šios dienos darbus: suteik, kad visi jie sutiktų su Tavo šventąja valia ir būtų skirti didesnei Tavo garbei. Apsaugok mane nuo nuodėmės ir blogio. Tavo malonė tebūna su manimi. Amen.

KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis